News

อวกาศคือพรมแดนสุดท้าย การศึกษาอวกาศจึงเปรียบเสมือนการย้อนกลับมาศึกษาที่มาของตัวเรา ไม่ว่าคำตอบที่กลับมาจะเป็นในแง่ของปรัชญา หรือในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ตาม เราเชื่อว่าคุณค่าที่ได้มานั้นไม่อาจมีองค์ความรู้ใดเทียบได้ และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุก ธุรกิจ, นโยบาย, การศึกษา และการสรรคสร้างสังคม

1 2 3 4

Must Know Topics