Review

อวกาศอยู่ห่างจากเราน้อยกว่าระยะห่างระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่เสียอีก เรืองราวอวกาศนั้นพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน สิ่งของรอบตัวเราล้วนมาจากเทคโนโลยีอวกาศ มาพูดคุยสำรวจ พาไปชมเรื่องราวอวกาศที่เราสามารถสัมผัสได้

Must Know Topics