Executive




กองบรรณาธิการ

nutn0n

ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน

ผู้ร่วมก่อตั้ง
บรรณาธิการบริหาร

kornkt

กรทอง วิริยะเศวตกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง
บรรณาธิการบริหาร

jirasin

จิรสิน อัศวกุล

บรรณาธิการ

Business Team

nattha

ณฐกร จันทราธิกุลกรณ์

Marketing Director

pichsinee

พิชญ์สินี พงศ์ขจร

Account Executive
Editor-in-Chief Assistant

poon

ปุณยภา วิทูรปกรณ์

Senior Account Executive
Media Partner

นักเขียน

kanyarat

กัลยรัตน์ ปวนกาศ

Creative Content Creator

fourth

รัตติยากร รัตนใส

Instagram Editor

onosaka

วีรดา ยัฆพันธ์

Staff Writer

sutha

สุทธา กุญช์วรรณ์

Staff Writer

chotiwat

โชติทิวัตถ์ จิตต์ประสงค์

Staff Writer

unko

อธิยาภรณ์ ลุล่วง

Staff Writer

nisa

นิศาชล คำลือ

Staff Writer