NASA ตอกไม่ลงก็ไม่ตอกก็ได้ วิศวกรยาน InSight เลิกพยายามตอกหมุด HP3 แล้ว
ยานสำรวจดาวอังคาร สรุปภารกิจไปดาวอังคาร ข่าวสารล่าสุด บทวิเคราะห์
1 2