NASA ตอกไม่ลงก็ไม่ตอกก็ได้ วิศวกรยาน InSight เลิกพยายามตอกหมุด HP3 แล้ว
ข่าวระบบสุริยะจักรวาล ข่าวสาร การสำรรวจระบบสุริยะ การค้นพบ ยานอวกาศ
1 2 3 4