Global Trend ประเทศไทยวันนี้จะวิ่งให้ทัน Space Economy และเทคโนโลยีอวกาศอย่างไร งานวิจัยนี้มีคำตอบ
ข่าวสารอวกาศในไทย รวมเรื่องราววงการอวกาศไทย สรุปทุกข้อมูล