เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดของสเปซทีเอช ประกอบด้วยเว็บไซต์ Facebook Twitter Instagram และช่อง Podcast เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ เราขอแจ้งว่ามีการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือดังนี้

  • Cookie และ Local storage เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป
  • Google Analytics เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม ความสนใจ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลถูกเก็บในลักษณะของภาพรวม เป็นมาตรฐานการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ทั่วไปที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  • Facebook Analytics เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้งานบน Facebook
  • Facebook Pixel เพื่อเก็บพฤติกรรมการใช้งาน การกดลิ้งค์ การเลือกชมเนื้อหา และส่งต่อ เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา ซึ่งกระทำโดยทีมงานของสเปซทีเอชเองเท่านั้น เราไม่มีนโยบายการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายให้กับ แบรนด์ เอเจนซี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเพื่อกระทำการโดยไม่ผ่านการดูแลของทีมงานสเปซทีเอชดอทซีโอ

การเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่กล่าวข้างต้น เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละ Platform ที่ได้รับการยอมรับ และพูดใช้งานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม สเปซทีเอชไม่มีนโยบายแชร์ข้อมูลอันได้แก่

  • ชื่อ และนามสกุล
  • ที่อยู่ (อันเกิดจากการ่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในขอบเขตการดูแลของสื่อออนไลน์)
  • ข้อมูลในเชิงตัวบุคคล (เพศ อายุ และอื่น ๆ) ที่สามารถประกอบกันเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  • อีเมล หรือเมลลิสต์ หรือหมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกเก็บแยกและแสดงผลเพื่อใช้ภายในในลักษณะของภาพรวม เช่น ร้อยละของกลุ่มอายุ ร้อยละของจังหวัดที่อยู่ และจะไม่ถูกประกอบเพื่อสร้างงอัตลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและใช้ในทางการทำการตลาดเป็นอันขาด

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ร้อยละ สถิติ แนวโน้ม อาจถูกใช้ร่วมกับทาง Partnership ภายใต้การดูแลของสเปซทีเอช เช่น การทำแคมเปญร่วม การศึกษากลุ่มผู้สนใจในเทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะไม่ลงลึกถึงอัตลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง


ในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลจากการลงทะเบียนใด ๆ

สเปซทีเอชไม่มีนโยบายการใช้ข้อมูลในระดับอัตลักษณ์บุคคลในการทำการตลาด เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเราเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานในแคมเปญ หรือ อีเวนต์ นั้น ๆ อย่างปลอดภัยและถูกเข้ารหัส หลังจากที่ข้อมูลนั้นบรรลุการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ถูกวางไว้ตอนแรกแล้วข้อมูลที่เป็นในเชิงสถิติ ร้อยและ และแนวโน้ม จะถูกแยกออกเพื่อเก็บรวมกับฐานข้อมูลหลักเพื่อนำไปพัฒนาเนื้อหา และทำความเข้าใจกลุ่มผู้อ่าน ส่วนข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ ที่ลงลึกในระดับอัตลักษณ์บุคคลจะไม่ถูกนำมาใช้อีก

  • การดำเนินงานใด ๆ จะถูกทำขึ้นภายในและไม่มีการแชร์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้กับแบรนด์ เอเจนซี แม้ว่าแคมเปญนั้นจะสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมประการใดประการหนึ่งกับสื่อออนไลน์สเปซทีเอช เว้นแต่มีความจำเป็น เช่น จำเป็นต้องให้ที่อยู่เพื่อทำการส่งของ อย่างไรก็ตามการแชร์ข้อมูลจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดภายใต้ขอบเขตเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญนั้นได้

สเปซทีเอชเป็นสื่อออนไลน์ยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับการให้ความสำคัญของข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ละเมิดสิทธิ์หรือสามาถใช้เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล