Hubble สังเกตการณ์ Herbig-Haro Object HH 111 พบลำอนุภาคยาวกว่า 2.6 ปีแสง

กล้อง Wide Field Camera 3 (WFC3) ของกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Hubble สามารถถ่ายรูป Herbig-Haro Object (HH) รหัส HH 111 ในกลุ่มดาวนายพราน (Orion Constellation) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกไป 1,300 ปีแสงได้ พบลำอนุภาคพลังงานสูง (Jet) ยาวกว่า 2.6 ปีแสง ซึ่งเกิดเมื่อดาวเกิดใหม่ (Protostar) มีพลังงานสูงมากจนปลดปล่อยลำแก๊สพลังงานสูงออกมา โดยที่แก๊สพวกนี้นั้นร้อนมากจนอะตอมของมันเสียอิเล็กตรอนไปบางส่วน หมายความว่าอะตอมพวกนี้จะมีพลังงานสูงมาก ทะลุทะลวงฝุ่นแก๊สที่อยู่รอบข้างด้วยความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อวินาที

ภาพของ Herbig-Haro Objecy รหัส HH 111 จากกล้องโทรทรรศน์ Hubble – ที่มา ESA/Hubble & NASA, B. Nisini

โดย HH 111 นั้นนักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะเป็น Protostar ที่มีความสว่างประมาณ 25 เท่า ของดวงอาทิตย์ มวลเมฆเนบิวลารอบ ๆ มันน่าจะมีมวลอย่างน้อย 30 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ อายุเพียงแค่ 800 ปีเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบสารอย่าง Ammonia (NH3-S) ภายในแกนของ HH 111 ด้วย

ลำอนุภาคพลังงานสูงของ HH 111 (Jet) นั้นมีความเร็วประมาณ 300 – 600 กิโลเมตร/วินาที ประกอบไปด้วยสารที่ถูก Blushifted (การเลื่อนทางน้ำเงิน)

Animation แสดงลำอนุภาคพลังงานสูงของ HH 111 จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Hubble – ที่มา NASA

นอกจากนี้ใกล้เคียงกับ HH 111 มาก ๆ ยังมี Herbig-Haro Object อีกอนหนึ่งที่ 61 องศาของ HH 111 ชื่อว่า HH 121 ซึ่งอยู่ในช่วงแสงใกล้ Infrared ลักษณะคล้ายกับระบบ Multiple Protostar

ภาพของ Herbig-Halo Object HH 111 และ HH 121 ในช่วงคลื่น Infrared ถ่ายโดย Spitzer Space Telescope – ที่มา Meli Thev

เรียบเรียงโดย ทีมงาน SPACETH.CO

อ้างอิง

Hubble Snaps Speedy Star Jets

Chief Science | A 20-year-old biologist with a passion for space exploration, science communication, and interdisciplinarity. Dedicated to demystifying science for all - Since 2018.