Futurism นิทรรศการศิลปะ คลื่นสมอง โมเดลสามมิติ แบคทีเรีย หินดวงจันทร์และเจ้าหญิงคางุยะ
Futurism เรื่องราวแห่งอนาคต โลกจะเป็นอย่างไร การสำรวจอวกาศจะไปทางไหน