Exoplanet พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขนาดใกล้เคียงโลก ในเขตอยู่อาศัยได้ เป็นดวงแรกของกล้อง TESS
ข่าว NASA องค์การนาซ่า ปล่อยยาน การสำรจอวกาศ โครงการอวกาศ
1 3 4 5 6 7