Moon

ดวงจันทร์บริวารของโลกที่เรารู้จักมานานนับตั้งแต่ที่มนุษย์แหงนหน้ามองท้องฟ้า ในปีนี้ก็ผ่านมาเกือบห้าสิบปี ที่มนุษย์ยังไม่ได้กลับไปดวงจันทร์อีกครั้ง การสำรวจดวงจันทร์กลายเป็นเป้าหมายอีกครั้งหลักจากยุครุ่งเรืองแห่ง Apollo

Must Know Topics